skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1987đến2002 xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Tác giả/ người sáng tác: Allayannis, George xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of foreign currency derivatives and firm market value

Allayannis, George; Weston, James P

The review of financial studies, 2001, Vol.14(1), pp. 243-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0893-9454

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exposure and markups

Allayannis, George; Ihrig, Jane

The review of financial studies, 2001, Vol.14(3), pp. 805-835 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0893-9454

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Allayannis, George
  2. Weston, James
  3. Ihrig, Jane
  4. Weston, James P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...