skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Computer Applications (General) (Ci) xóa Chủ đề: Screens xóa Tác giả/ người sáng tác: Noirhomme-Fraiture, Monique xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screen usability guidelines for persons with disabilities

Noirhomme-Fraiture, Monique ; Vanderdonckt, Jean

INTERACT '93 and CHI '93 Conference Companion on human factors in computing systems, 01 April 1993, pp.25-26

ISBN: 0897915747 ; ISBN: 9780897915748 ; DOI: 10.1145/259964.260023

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ERGOLAB: a screen usability evaluation tool for children with cerebral palsy

Noirhomme-Fraiture, Monique ; Charriere, Clairette ; Vanderdonckt, Jean ; Bernard, Claudy

INTERACT '93 and CHI '93 Conference Companion on human factors in computing systems, 01 April 1993, pp.23-24

ISBN: 0897915747 ; ISBN: 9780897915748 ; DOI: 10.1145/259964.260017

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Noirhomme-Fraiture, Monique
  2. Vanderdonckt, Jean
  3. Bernard, Claudy
  4. Charriere, Clairette

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...