skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screening propaganda: the reception of Soviet and American film screenings in rural Iceland, 1950-1975.(Essay)

Hafsteinsson, Sigurjon Baldur ; Gretarsdottir, Tinna

Film History, Oct, 2011, Vol.23(4), p.361(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0892-2160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mary McCarthy's field to guide us intellectuals: tradition and modernization theory in Birds of America.(Critical essay)

Schryer, Stephen

Modern Fiction Studies, Winter, 2007, Vol.53(4), p.821(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7724

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...