skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Computer xóa Chủ đề: Mobile Communication Systems xóa Chủ đề: Wireless Communication xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2003 technology roadmap for semiconductors

Edenfeld, Don ; Kahng, Andrew B. ; Rodgers, Mike ; Zorian, Yervant

Computer, Jan, 2004, Vol.37(1), p.47(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive healthcare

Varshney, Upkar

Computer, Dec, 2003, Vol.36(12), p.138(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zorian, Y.
  2. Rodgers, Mike
  3. Varshney, U
  4. Edenfeld, Don
  5. Kahng, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...