skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kosch, Thomas xóa Tác giả/ người sáng tác: Heidenreich, Thomas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working with Augmented Reality?: A Long-Term Analysis of In-Situ Instructions at the Assembly Workplace

Funk, Markus ; Bächler, Andreas ; Bächler, Liane ; Kosch, Thomas ; Heidenreich, Thomas ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 10th International Conference on pervasive technologies related to assistive environments, 21 June 2017, pp.222-229

ISBN: 9781450352277 ; ISBN: 1450352278 ; DOI: 10.1145/3056540.3056548

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bã¤Chler, Liane
  2. Bachler, A.
  3. Heidenreich, T.
  4. Schmidt, Albrecht
  5. Kosch, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...