skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Duran, Angel xóa Chủ đề: Symplectic Methods xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the multi-symplectic structure of Boussinesq-type systems. II: Geometric discretization

Durán, Angel ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 15, 2019 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.physd.2019.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mitsotakis, D.
  2. Mitsotakis, Dimitrios
  3. Durán, A.
  4. Dutykh, Denys
  5. Durán, Angel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...