skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: International Relations; Refugees/Immigration xóa Tác giả/ người sáng tác: Scholten, Peter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between National Models and Multi-Level Decoupling: The Pursuit of Multi-Level Governance in Dutch and UK Policies Towards Migrant Incorporation

Scholten, Peter

Journal of International Migration and Integration, Nov 2016, Vol.17(4), pp.973-994 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14883473 ; E-ISSN: 18746365 ; DOI: 10.1007/s12134-015-0438-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. SpringerLink Open Access  (1)
  4. OneFile (GALE)  (1)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Scholten, Peter
  2. Erasmus University Rotterdam

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...