skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Geophysical Research Letters xóa Chủ đề: Geophysics Of Minerals And Rocks xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
High-pressure polymorphism of Fe 2 P and its implications for meteorites and Earth's core: HIGH PRESSURE BEHAVIOR OF Fe P
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-pressure polymorphism of Fe 2 P and its implications for meteorites and Earth's core: HIGH PRESSURE BEHAVIOR OF Fe P

Dera, Przemyslaw ; Lavina, Barbara ; Borkowski, Lauren A. ; Prakapenka, Vitali B. ; Sutton, Stephen R. ; Rivers, Mark L. ; Downs, Robert T. ; Boctor, Nabil Z. ; Prewitt, Charles T.

Geophysical Research Letters, 05/2008, Vol.35(10) [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1029/2008GL033867

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Rheology of ɛ-iron up to 19 GPa and 600 K in the D-DIA: RHEOLOGY OF HCP-IRON
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rheology of ɛ-iron up to 19 GPa and 600 K in the D-DIA: RHEOLOGY OF HCP-IRON

Nishiyama, Norimasa ; Wang, Yanbin ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Steve R. ; Cookson, David

Geophysical Research Letters, 12/16/2007, Vol.34(23), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1029/2007GL031431

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Pressure and strain dependence of the strength of sintered polycrystalline Mg 2 SiO 4 ringwoodite: STRESS-STRAIN CURVES OF RINGWOODITE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure and strain dependence of the strength of sintered polycrystalline Mg 2 SiO 4 ringwoodite: STRESS-STRAIN CURVES OF RINGWOODITE

Nishiyama, Norimasa ; Wang, Yanbin ; Uchida, Takeyuki ; Irifune, Tetsuo ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Steve R.

Geophysical Research Letters, 02/2005, Vol.32(4), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1029/2004GL022141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Melting and crystal structure of iron at high pressures and temperatures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melting and crystal structure of iron at high pressures and temperatures

Shen, Guoyin ; Mao, Ho-Kwang ; Hemley, Russell J. ; Duffy, Thomas S. ; Rivers, Mark L.

Geophysical Research Letters, 02/01/1998, Vol.25(3), pp.373-376 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1029/97GL03776

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rivers, M.L.
  2. Rivers, Mark L.
  3. Rivers, Ml
  4. Sutton, Sr
  5. Sutton, S.R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...