skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Löffler, Maarten xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planar and Poly-Arc Lombardi Drawings

Duncan, Christian ; Eppstein, David ; Goodrich, Michael T. ; Kobourov, Stephen ; Löffler, Maarten ; Nöllenburg, Martin

Journal of Computational Geometry, 2018, Vol.9(1), pp.328-180x

ISSN: ; ISSN: 1920-180X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planar and poly-arc Lombardi drawings

Duncan, Christian A. ; Eppstein, David ; Goodrich, Michael T. ; Kobourov, Stephen G. ; Löffler, Maarten ; Nöllenburg, Martin

DOI: 10.20382/JOCG.V9I1A11 ; Related DOI: 10.20382/jocg.v9i1

Toàn văn sẵn có

3
Category-based routing in social networks: Membership dimension and the small-world phenomenon
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Category-based routing in social networks: Membership dimension and the small-world phenomenon

Eppstein, David ; Goodrich, Michael T. ; Löffler, Maarten ; Strash, Darren ; Trott, Lowell

Theoretical Computer Science, 11/2013, Vol.514, C, pp.96-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03043975 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tcs.2013.04.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Drawing Graphs in the Plane with a Prescribed Outer Face and Polynomial Area
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drawing Graphs in the Plane with a Prescribed Outer Face and Polynomial Area

Chambers, Erin W. ; Eppstein, David ; Goodrich, Michael T. ; Löffler, Maarten

Journal of Graph Algorithms and Applications, 2012, Vol.16(2), pp.243-259 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1526-1719 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7155/jgaa.00257

Toàn văn sẵn có

5
Planar and Poly-arc Lombardi Drawings
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planar and Poly-arc Lombardi Drawings

Duncan, Christian A ; Eppstein, David ; Goodrich, Michael T ; Kobourov, Stephen G ; Löffler, Maarten; Kreveld, Marc (Editor) ; Speckmann, Bettina (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Graph Drawing: 19th International Symposium, GD 2011, Eindhoven, The Netherlands, September 21-23, 2011, Revised Selected Papers, pp.308-319

ISBN: 9783642258770 ; ISBN: 3642258778 ; E-ISBN: 9783642258787 ; E-ISBN: 3642258786 ; DOI: 10.1007/978-3-642-25878-7_30

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Category-Based Routing in Social Networks: Membership Dimension and the Small-World Phenomenon (Full)

Eppstein, David ; Goodrich, Michael T. ; Löffler, Maarten ; Strash, Darren ; Trott, Lowell

Arxiv ID: 1110.4499

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planar and Poly-Arc Lombardi Drawings

Duncan, Christian A. ; Eppstein, David ; Goodrich, Michael T. ; Kobourov, Stephen G. ; Löffler, Maarten

J. Computational Geometry 9 (1): 328-355, 2018

Arxiv ID: 1109.0345

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Category-Based Routing in Social Networks: Membership Dimension and the Small-World Phenomenon (Short)

Eppstein, David ; Goodrich, Michael T. ; Löffler, Maarten ; Strash, Darren ; Trott, Lowell

Arxiv ID: 1108.4675

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking Moving Objects with Few Handovers

Eppstein, David ; Goodrich, Michael T. ; Löffler, Maarten

Arxiv ID: 1105.0392

Toàn văn sẵn có

10
Drawing Graphs in the Plane with a Prescribed Outer Face and Polynomial Area
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drawing Graphs in the Plane with a Prescribed Outer Face and Polynomial Area

Chambers, Erin W ; Eppstein, David ; Goodrich, Michael T ; Löffler, Maarten; Brandes, Ulrik (Editor) ; Cornelsen, Sabine (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Graph Drawing: 18th International Symposium, GD 2010, Konstanz, Germany, September 21-24, 2010. Revised Selected Papers, pp.129-140

ISBN: 9783642184680 ; ISBN: 3642184685 ; E-ISBN: 9783642184697 ; E-ISBN: 3642184693 ; DOI: 10.1007/978-3-642-18469-7_12

Toàn văn sẵn có

11
Tracking Moving Objects with Few Handovers
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking Moving Objects with Few Handovers

Eppstein, David ; Goodrich, Michael T ; Löffler, Maarten; Dehne, Frank (Editor) ; Iacono, John (Editor) ; Sack, Jörg-Rüdiger (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Algorithms and Data Structures: 12th International Symposium, WADS 2011, New York, NY, USA, August 15-17, 2011. Proceedings, pp.362-373

ISBN: 9783642222993 ; ISBN: 3642222994 ; E-ISBN: 9783642223006 ; E-ISBN: 3642223001 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22300-6_31

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drawing Graphs in the Plane with a Prescribed Outer Face and Polynomial Area

Chambers, Erin W. ; Eppstein, David ; Goodrich, Michael T. ; Löffler, Maarten

J. Graph Algorithms and Applications 16(2):243-259, 2012

Arxiv ID: 1009.0088

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...