skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: J. D. Howard-Johnston xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Justinian (Book Review)

Howard-Johnston, J. D.

The English Historical Review, 1 November 1996, Vol.111(444), pp.1230-1231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266 ; E-ISSN: 14774534

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Byzantium: An Introduction (Book Review)

Howard-Johnston, J. D.

The Journal of Theological Studies, 1 April 1973, Vol.24(1), pp.282-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00225185 ; E-ISSN: 14774607

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vie de Théodore de Sykeon. vol. I vol. II (Subsidia Hagiographica, 48.) (Book Review)

Howard-Johnston, J. D.

The Journal of Theological Studies, 1 April 1973, Vol.24(1), pp.278-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00225185 ; E-ISSN: 14774607

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. J. D. Howard-Johnston
  2. Howard-Johnston, J. D.
  3. Howard-Johnston, J
  4. Howard - Johnston, J. D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...