skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Fonseca, Luiz Eduardo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural cooperation, the fiocruz experience.(Ensayo)

Ferreira, Jose Roberto ; Fonseca, Luiz Eduardo

Ciencia & Saude Coletiva, 2017, Vol.22(7), p.2129(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1413-8123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SciELO Brazil  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. ScieELO Public Health  (1)
  4. SciELO (CrossRef)  (1)
  5. SciELO  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...