skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Arts & Humanities Full Text xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights, International Economic Law and Constitutional Justice: A Rejoinder

Petersmann, Ernst - Ulrich

European journal of international law = Journal europeen de droit international, 2008, Vol.19(5), pp.955-960 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Petersmann, Ernst - Ulrich
  2. Petersmann, E.-U
  3. Petersmann, Ernst-Ulrich

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...