skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Aragon, Cecilia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How people use thermostats in homes: A review

Peffer, Therese ; Pritoni, Marco ; Meier, Alan ; Aragon, Cecilia ; Perry, Daniel

Building and Environment [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1323 ; DOI: 10.1016/j.buildenv.2011.06.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability of residential thermostats: Preliminary investigations

Meier, Alan ; Aragon, Cecilia ; Peffer, Therese ; Perry, Daniel ; Pritoni, Marco

Building and Environment, 2011, Vol.46(10), pp.1891-1898 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1323 ; DOI: 10.1016/j.buildenv.2011.03.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How People Actually Use Thermostats

Meier, Alan ; Aragon, Cecilia ; Hurwitz, Becky ; Mujumdar, Dhawal ; Peffer, Therese ; Perry, Daniel ; Pritoni, Marco; Lawrence Berkeley National Laboratory. Environmental Energy Technologies Division.

Calif.: American Council for an Energy Efficient Economy.

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Perry, Daniel
  2. Aragon, Cecilia
  3. Peffer, Therese
  4. Meier, Alan
  5. Pritoni, Marco

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...