skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Adaptive xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive, Multisensorial, Physiological and Social: The Next Generation of Telerehabilitation Systems

Navarro, Elena ; González, Pascual ; López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco ; Molina, José P ; Romero-Ayuso, Dulce

Frontiers in neuroinformatics, 2018, Vol.12, pp.43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1662-5196 ; PMID: 30042671 Version:1 ; DOI: 10.3389/fninf.2018.00043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Montero, Francisco
  2. Molina, José P.
  3. Navarro, E
  4. Navarro, Elena
  5. Gonzalez, Pascual

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...