skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Forensic Auditing in an Asset Laundering Case in Santiago de Cali

Grajales-Quintero, Jhonny ; Grajales-Quintero, Jhonny

Cuadernos de Contabilidad, 2015, Vol.16(42)

ISSN: 01231472

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El papel de la auditoría forense en un caso de lavado de activos en Santiago de Cali

Grajales Quintero, Jhonny ; Hormechea - Jiménez, Karina Del Carmen ; Trujillo - Guapacha, Brandon Andrés

Cuadernos de Contabilidad, 2015, Vol.16(42), pp.713-731

ISSN: 0123-1472

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mecanismos de contabilidad para prevenir y detectar el lavado de activos en Colombia

Bareño - Dueñas, Sandra Milena

Cuadernos de Contabilidad, 2009, Vol.10(27), pp.341-357

ISSN: 0123-1472

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El perfil financiero: una estrategia para detectar el lavado de activos

Lozano Vila, Alberto

Criminalidad, 2008, Vol.50(2), pp.43-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1794-3108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aproximación a los instrumentos administrativos para la prevención y el control del lavado de activos en Colombia

Rodríguez, Juan Pablo ; Galvis Castañeda, Iván Eduardo

Cuadernos de Contabilidad, 2008, Vol.9(24), pp.169-207

ISSN: 0123-1472

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Normas sobre prevención de lavado de activos en Argentina: su impacto sobre la actividad bancaria y aseguradora

Varela, Edgardo Roberto ; Venini, Ángel Antonio

Invenio: Revista de investigación académica, 2007, Issue 19, pp.73-92

ISSN: 0329-3475

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (4)
  2. Portuguese  (3)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...