skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mechanistic insights into the formation of porous carbons from gelatin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanistic insights into the formation of porous carbons from gelatin

Danks, A. E. ; Hollamby, M. J. ; Hammouda, B. ; Fletcher, D. C. ; Johnston-Banks, F. ; Rogers, S. E. ; Schnepp, Z.

Journal of Materials Chemistry A, 2017, Vol.5(23), pp.11644-11651 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2050-7488 ; E-ISSN: 2050-7496 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/C6TA10517C

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Fluorescent liquid pyrene derivative-in-water microemulsions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluorescent liquid pyrene derivative-in-water microemulsions

Hollamby, M. J. ; Danks, A. E. ; Schnepp, Z. ; Rogers, S. E. ; Hart, S. R. ; Nakanishi, T.

Chemical Communications, 2016, Vol.52(46), pp.7344-7347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/C6CC01517D

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
A family of oxide–carbide–carbon and oxide–nitride–carbon nanocomposites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A family of oxide–carbide–carbon and oxide–nitride–carbon nanocomposites

Schnepp, Z. ; Hollamby, M. J. ; Tanaka, M. ; Matsushita, Y. ; Xu, Y. ; Sakka, Y.

Chem. Commun., 2014, Vol.50(40), pp.5364-5366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/C3CC47480A

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...