skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Springer (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Health Reference Center Academic (Gale) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A comprehensive comparison between pediatric and adult patients with periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and cervical adenopathy (PFAPA) syndrome
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comprehensive comparison between pediatric and adult patients with periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and cervical adenopathy (PFAPA) syndrome

Rigante, Donato ; Vitale, Antonio ; Natale, Marco Francesco ; Lopalco, Giuseppe ; Andreozzi, Laura ; Frediani, Bruno ; D’errico, Francesca ; Iannone, Florenzo ; Cantarini, Luca

Clinical Rheumatology, 6/1/2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0770-3198 ; E-ISSN: 1434-9949 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10067-016-3317-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. D’Errico, F.
  2. Natale, Marco
  3. Andreozzi, Laura
  4. Vitale, A.
  5. Lopalco, Giuseppe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...