skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Waugh, David xóa Tác giả/ người sáng tác: Tropea, Joseph xóa Tác giả/ người sáng tác: Cherry, Scott xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of the protease-resistant core domain of Yersinia pestis virulence factor YopR

Schubot, Florian D ; Cherry, Scott ; Austin, Brian P ; Tropea, Joseph E ; Waugh, David S

Protein science : a publication of the Protein Society, June 2005, Vol.14(6), pp.1679-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0961-8368 ; PMID: 15930010 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schubot, Florian D.
  2. Austin, Bp
  3. Waugh, David S.
  4. Schubot, F.D.
  5. Waugh, D.S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...