skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2008 xóa Chủ đề: Physics xóa Tác giả/ người sáng tác: Markowitz, P xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Resolution Spectroscopy of 16N_Lambda by Electroproduction

Cusanno, F. ; Urciuoli, G. M. ; Acha, A. ; Ambrozewicz, P. ; Aniol, K. A. ; Baturin, P. ; Bertin, P. Y. ; Benaoum, H. ; Blomqvist, K. I. ; Boeglin, W. U. ; Breuer, H. ; Brindza, P. ; Bydzovsky, P. ; Camsonne, A. ; Chang, C. C. ; Chen, J. -P. ; Choi, Seonho ; Chudakov, E. A. ; Cisbani, E. ; Colilli, S. ; Coman, L. ; Craver, B. J. ; De Cataldo, G. ; De Jager, C. W. ; De Leo, R. ; Deur, A. P. ; Ferdi, C. ; Feuerbach, R. J. ; Folts, E. ; Fratoni, R. ; Frullani, S. ; Garibaldi, F. ; Gayou, O. ; Giuliani, F. ; Gomez, J. ; Gricia, M. ; Hansen, J. O. ; Hayes, D. ; Higinbotham, D. W. ; Holmstrom, T. K. ; Hyde, C. E. ; Ibrahim, H. F. ; Iodice, M. ; Jiang, X. ; Kaufman, L. J. ; Kino, K. ; Kross, B. ; Lagamba, L. ; Lerose, J. J. ; Lindgren, R. A. ; Lucentini, M. ; Margaziotis, D. J. ; Markowitz, P. ; Marrone, S. ; Meziani, Z. E. ; Mccormick, K. ; Michaels, R. W. ; Millener, D. J. ; Miyoshi, T. ; Moffit, B. ; Monaghan, P. A. ; Moteabbed, M. ; Camacho, C. Munoz ; Nanda, S. ; Nappi, E. ; Nelyubin, V. V. ; Norum, B. E. ; Okasyasu, Y. ; Paschke, K. D. ; Perdrisat, C. F. ; Piasetzky, E. ; Punjabi, V. A. ; Qiang, Y. ; Raue, B. ; Reimer, P. E. ; Reinhold, J. ; Reitz, B. ; Roche, R. E. ; Rodriguez, V. M. ; Saha, A. ; Santavenere, F. ; Sarty, A. J. ; Segal, J. ; Shahinyan, A. ; Singh, J. ; Sirca, S. ; Snyder, R. ; Solvignon, P. H. ; Sotona, M. ; Subedi, R. ; Sulkosky, V. A. ; Suzuki, T. ; Ueno, H. ; Ulmer, P. E. ; Veneroni, P. ; Voutier, E. ; Wojtsekhowski, B. B. ; Zeng, X. ; Zorn, C.

Phys.Rev.Lett.103:202501,2009 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 0810.3853

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probing Cold Dense Nuclear Matter

Subedi , R. ; Shneor , R. ; Monaghan , P. ; Anderson , B.D. ; Aniol , K. ; Annand , J. ; Arrington , J. ; Benaoum , H. ; Benmokhtar , F. ; Boeglin , W. ; Chen , J.-P. ; Choi , Seonho ; Cisbani , E. ; Craver , B. ; Frullani , S. ; Garibaldi , F. ; Gilad , S. ; Gilman , R. ; Glamazdin , O. ; Hansen , J.-O. ; Higinbotham , D.W. ; Holmstrom , T. ; Ibrahim , H. ; Igarashi , R. ; De Jager , C.W. ; Jans , E. ; Jiang , X. ; Kaufman , L.J. ; Kelleher , A. ; Kolarkar , A. ; Kumbartzki , G. ; Lerose , J.J. ; Lindgren , R. ; Liyanage , N. ; Margaziotis , D.J. ; Markowitz , P. ; Marrone , S. ; Mazouz , M. ; Meekins , D. ; Michaels , R. ; Moffit , B. ; Perdrisat , C.F. ; Piasetzky , E. ; Potokar , M. ; Punjabi , V. ; Qiang , Y. ; Reinhold , J. ; Ron , G. ; Rosner , G. ; Saha , A. ; Sawatzky , B. ; Shahinyan , A. ; Širca , S. ; Slifer , K. ; Solvignon , P. ; Sulkosky , V. ; Urciuoli , G.M. ; Voutier , E. ; Watson , J.W. ; Weinstein , L.B. ; Wojtsekhowski , B. ; Wood , S. ; Zheng , X.-C. ; Zhu , L.

Science, 2008, Vol.320(5882), pp.1476-1478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...