skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Nhan đề tạp chí: REMark xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applicability of the unified theory of acceptance and use of technology in music streaming services for young users

Herrero, Eliane

REMark, Jan-Mar 2019, Vol.18(1), pp.147-162 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 21775184 ; DOI: 10.5585/remark.v18i1.4031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A solidão na cibercultura e o discurso do consumo consciente: um estudo da campanha “#usarbempegabem” da vivo

Leal, Maria

REMark, 2017, Vol.16(1), p.55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 21775184

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

É Possível Segmentar pelo Valor Percebido? Uma Aplicação em Consumidores do Ensino de Música Erudita

Monteiro, Thel ; Spers, Eduardo ; Giuliani, Antonio

REMark, 2013, Vol.12(3), p.102 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 21775184

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Spers, Eduardo Eugênio
  2. Pizzinatto, Nadia Kassouf
  3. Nadia Kassouf Pizzinatto
  4. Monteiro, Thel
  5. Eduardo Eugênio Spers

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...