skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bashevkin, Sylvia xóa Cơ sở dữ liệu: HathiTrust Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tales of Two Cities: Women and Municipal Restructuring in London and Toronto
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tales of Two Cities: Women and Municipal Restructuring in London and Toronto

Bashevkin, Sylvia

ISBN: 9780774855013 ; ISBN: 0774855010

Toàn văn sẵn có

2
Toeing the Lines: Women and Party Politics in English Canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toeing the Lines: Women and Party Politics in English Canada

Bashevkin, Sylvia B ; Bashevkin, Sylvia

ISBN: 9780195434644 ; ISBN: 0195434641

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...