skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tripodi, Astrid xóa Chủ đề: Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Investigating poultry trade patterns to guide avian influenza surveillance and control: a case study in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating poultry trade patterns to guide avian influenza surveillance and control: a case study in Vietnam

Fournié, Guillaume ; Tripodi, Astrid ; Nguyen, Thi Thanh Thuy ; Nguyen, Van Trong ; Tran, Trong Tung ; Bisson, Andrew ; Pfeiffer, Dirk U. ; Newman, Scott H.

Scientific Reports, 7/2016, Vol.6(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep29463

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyen, Van Trong
  2. Nguyen, T.T.T.
  3. Pfeiffer, D.U.
  4. Fournié, G.
  5. Newman, Sh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...