skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sasaki, Tatsuya xóa Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rewards and the evolution of cooperation in public good games

Sasaki, Tatsuya ; Uchida, Satoshi

Biology letters, January 2014, Vol.10(1), pp.20130903 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1744-957X ; PMID: 24478200 Version:1 ; DOI: 10.1098/rsbl.2013.0903

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of cooperation through institutional incentives and optional participation

Sasaki, Tatsuya; Sasaki, Tatsuya (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 27, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/s13235-013-0094-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sasaki, T
  2. Sasaki, Tatsuya
  3. Uchida, Satoshi
  4. Uchida, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...