skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Smith, Brock xóa Chủ đề: Natural Gas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

There will be blood: Crime rates in shale-rich U.S. counties

James, Alexander ; Smith, Brock

Journal of Environmental Economics and Management, July 2017, Vol.84, pp.125-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-0696 ; E-ISSN: 1096-0449 ; DOI: 10.1016/j.jeem.2016.12.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. James, Alexander
  2. Smith, Brock
  3. James, A.
  4. Smith, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...