skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of different conservation methods on the genetic stability of potato germplasm

Bai , J. M. ; Chen , X. L. ; Lu , X. X. ; Xin , X. ; Zhang , Z. E. ; Liu , X. -C. ; Sun , B. Sh. ; Zhang , J. M. ; Yin , G. K. ; Sui , Q. J.

Russian journal of plant physiology a comprehensive Russian journal on modern phytophysiology, 2011, Vol.58(4), pp.728-736 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1021-4437

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, X. L.
  2. Lu, X.X.
  3. Sui, Q. J.
  4. Lu, X. X.
  5. Liu, X. - C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...