skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Luiz Carlos Torres Bambirra xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

briFCM - Boundary Remover Information Fuzzy c-Means

Gustavo Rodrigues Lacerda Silva ; Paulo Cirino Neto ; Luiz Carlos Torres Bambirra ; Antonio de Padua Braga; Gustavo Rodrigues Lacerda Silva

DOI: 10.24433/CO.AA52C27E-469B-4A05-A0A6-DF1176180751

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Paulo Cirino Neto
  2. Antonio de Padua Braga
  3. Gustavo Rodrigues Lacerda Silva
  4. Luiz Carlos Torres Bambirra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...