skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lịch sử hiện đại xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Between words and reality : studies on the politics of recognition and the changes of regime in contemporary Romania
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between words and reality : studies on the politics of recognition and the changes of regime in contemporary Romania

Neumann Victor; Neumann Somona translator

Washington, D.C : The council for research in values and philosophy, 2001 - (949.803 NEU 2001) - ISBN1565181611

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Neumann Somona
  2. Neumann Victor

theo chủ đề:

  1. Chính trị
  2. Romania

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...