skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Jones, Harvey xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gamification of Learning Deactivates the Default Mode Network

Howard-Jones, Paul A ; Jay, Tim ; Mason, Alice ; Jones, Harvey

Frontiers in psychology, 2015, Vol.6, pp.1891 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-1078 ; PMID: 26779054 Version:1 ; DOI: 10.3389/fpsyg.2015.01891

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Paul Alexander Howard-Jones
  2. Mason, Alice
  3. Jones, Harvey
  4. Howard-Jones, PA
  5. Jay, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...