skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perforating keratoplasty versus Descemet stripping automated endothelial keratoplasty in the partner eye; Functional results and patient satisfaction/Perforierende Keratoplastik vs. "Descemet stripping automated endothelial keratoplasty" im Partnerauge; Funktionelle Ergebnisse und Patientenzufriedenheit.(Report)

Gross, N. J. ; Bohringer, D. ; Maier, P. ; Reinhard, T.

Der Ophthalmologe, 2015, Vol.112(10), p.848(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0941-293X

Truy cập trực tuyến

2
Perforierende Keratoplastik vs. „Descemet stripping automated endothelial keratoplasty“ im Partnerauge: Funktionelle Ergebnisse und Patientenzufriedenheit: Functional results and patient satisfaction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perforierende Keratoplastik vs. „Descemet stripping automated endothelial keratoplasty“ im Partnerauge: Funktionelle Ergebnisse und Patientenzufriedenheit: Functional results and patient satisfaction

Gross, N. J. ; Böhringer, D. ; Maier, P. ; Reinhard, T.

Der Ophthalmologe, 10/2015, Vol.112(10), pp.848-853 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0941-293X ; E-ISSN: 1433-0423 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00347-015-0010-1

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perforierende Keratoplastik vs. "Descemet stripping automated endothelial keratoplasty" im Partnerauge : Funktionelle Ergebnisse und Patientenzufriedenheit.
Perforating keratoplasty versus Descemet stripping automated endothelial keratoplasty in the partner eye: Functional results and patient satisfaction

Gross, N J ; Böhringer, D ; Maier, P ; Reinhard, T

Der Ophthalmologe : Zeitschrift der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, October 2015, Vol.112(10), pp.848-53 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1433-0423 ; PMID: 25943048 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00347-015-0010-1

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perforierende Keratoplastik vs. „Descemet stripping automated endothelial keratoplasty“ im Partnerauge
Perforating keratoplasty versus Descemet stripping automated endothelial keratoplasty in the partner eye

Gross, N. J. ; Böhringer, D. ; Maier, P. ; Reinhard, T.

Der Ophthalmologe, 2015, Vol.112(10), pp.848-853 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0941-293X ; E-ISSN: 1433-0423 ; DOI: 10.1007/s00347-015-0010-1

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...