skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
High Concordance Between Mental Stress-Induced and Adenosine-Induced Myocardial Ischemia Assessed Using SPECT in Heart Failure Patients: Hemodynamic and Biomarker Correlates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Concordance Between Mental Stress-Induced and Adenosine-Induced Myocardial Ischemia Assessed Using SPECT in Heart Failure Patients: Hemodynamic and Biomarker Correlates

Wawrzyniak, A. J. ; Dilsizian, V. ; Krantz, D. S. ; Harris, K. M. ; Smith, M. F. ; Shankovich, A. ; Whittaker, K. S. ; Rodriguez, G. A. ; Gottdiener, J. ; Li, S. ; Kop, W. ; Gottlieb, S. S.

Journal of Nuclear Medicine, 10/01/2015, Vol.56(10), pp.1527-1533 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0161-5505 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2967/jnumed.115.157990

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Concordance Between Mental Stress-Induced and Adenosine-Induced Myocardial Ischemia Assessed Using SPECT in Heart Failure Patients: Hemodynamic and Biomarker Correlates

Wawrzyniak, Andrew J ; Dilsizian, Vasken ; Krantz, David S ; Harris, Kristie M ; Smith, Mark F ; Shankovich, Anthony ; Whittaker, Kerry S ; Rodriguez, Gabriel A ; Gottdiener, John ; Li, Shuying ; Kop, Willem ; Gottlieb, Stephen S

Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, October 2015, Vol.56(10), pp.1527-33 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1535-5667 ; PMID: 26205303 Version:1 ; DOI: 10.2967/jnumed.115.157990

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High concordance between mental stress-induced and adenosine-induced myocardial ischemia assessed using SPECT in heart failure patients: Hemodynamic and biomarker correlates

Wawrzyniak, A.J. ; Dilsizian, V. ; Krantz, D.S. ; Harris, K.M. ; Smith, M.F. ; Shankovich, A. ; Whittaker, K.S. ; Rodriguez, G.A. ; Gottdiener, J.S. ; Li, J. ; Kop, W.J. ; Gottlieb, S.S.; Medical and Clinical Psychology

Journal of Nuclear Medicine, 2015, Vol.56(10), pp.1527-1533 [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 0161-5505

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...