skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disability users' evaluation of the web accessibility of SNS

Lee, Sang ; Hong, Soon-Goo ; An, Dong-Han ; Lee, Hyun-Mi

Service Business, Dec 2014, Vol.8(4), pp.517-540 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 18628516 ; E-ISSN: 18628508 ; DOI: 10.1007/s11628-013-0205-y

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disability users' evaluation of the web accessibility of SNS.(Report)

Lee, Sang M. ; Hong, Soon - Goo ; An, Dong - Han ; Lee, Hyun - Mi

Service Business, Dec, 2014, Vol.8(4), p.517(24) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1862-8516

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disability users’ evaluation of the web accessibility of SNS

Lee, Sang ; Hong, Soon-Goo ; An, Dong-Han ; Lee, Hyun-Mi

Service Business, 2014, Vol.8(4), pp.517-540 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1862-8516 ; E-ISSN: 1862-8508 ; DOI: 10.1007/s11628-013-0205-y

Truy cập trực tuyến

4
Disability users’ evaluation of the web accessibility of SNS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disability users’ evaluation of the web accessibility of SNS

Lee, Sang M. ; Hong, Soon-Goo ; An, Dong-Han ; Lee, Hyun-Mi

Service Business, 12/2014, Vol.8(4), pp.517-540 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1862-8516 ; E-ISSN: 1862-8508 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11628-013-0205-y

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...