skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Functional and Biochemical Characterization of Hepatitis C Virus (HCV) Particles Produced in a Humanized Liver Mouse Model
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional and Biochemical Characterization of Hepatitis C Virus (HCV) Particles Produced in a Humanized Liver Mouse Model

Calattini, Sara ; Fusil, Floriane ; Mancip, Jimmy ; Dao Thi, Viet Loan ; Granier, Christelle ; Gadot, Nicolas ; Scoazec, Jean-Yves ; Zeisel, Mirjam B. ; Baumert, Thomas F. ; Lavillette, Dimitri ; Dreux, Marlène ; Cosset, François-Loïc

Journal of Biological Chemistry, 09/18/2015, Vol.290(38), pp.23173-23187 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M115.662999

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional and Biochemical Characterization of Hepatitis C Virus (HCV) Particles Produced in a Humanized Liver Mouse Model

Calattini, Sara ; Fusil, Floriane ; Mancip, Jimmy ; Dao Thi, Viet Loan ; Granier, Christelle ; Gadot, Nicolas ; Scoazec, Jean-Yves ; Zeisel, Mirjam B ; Baumert, Thomas F ; Lavillette, Dimitri ; Dreux, Marlène ; Cosset, François-Loïc

The Journal of biological chemistry, 18 September 2015, Vol.290(38), pp.23173-87 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 26224633 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M115.662999

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional and Biochemical Characterization of Hepatitis C Virus (HCV) Particles Produced in a Humanized Liver Mouse Model

Calattini, S ; Fusil, F ; Mancip, J ; Dao Thi, V. L ; Granier, C ; Gadot, N ; Scoazec, J.-Y ; Zeisel, Mirjam ; Baumert, Thomas F ; Lavillette, Dimitri ; Dreux, M ; Cosset, F.-L; Lyon 1, Depot 1 (Editor)

Journal of Biological Chemistry, 2015, Vol.290(38), pp.23173-23187 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: 10.1074/jbc.M115.662999

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...