skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Deflecting Immigration: Networks, Markets, and Regulation in Los Angeles By Ivan Light Russell Sage Foundation. 2006. 272 pages. $35 cloth
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deflecting Immigration: Networks, Markets, and Regulation in Los Angeles By Ivan Light Russell Sage Foundation. 2006. 272 pages. $35 cloth

Menjivar, C.

Social Forces, 12/01/2008, Vol.87(2), pp.1158-1161 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/sof.0.0137

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deflecting Immigration: Networks, Markets, and Regulation in Los Angeles.(Book review)

Menjivar, Cecilia

Social Forces, Dec, 2008, Vol.87(2), p.1158(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0037-7732

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deflecting Immigration: Networks, Markets, and Regulation in Los Angeles

MenjíVar, Cecilia

Social Forces, 2008, Vol. 87(2), pp.1158-1161 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1353/sof.0.0137

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deflecting Immigration: Networks, Markets, and Regulation in Los Angeles (review)

Menjívar, Cecilia

Social forces, 2008, Vol.87(2), pp.1158-1161 [Tạp chí có phản biện]

Project MUSE

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1353/sof.0.0137

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...