skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rare earth elements recovery using staged precipitation from a leachate generated from coarse coal refuse

Zhang, Wencai ; Honaker, Rick Q

International Journal of Coal Geology, 01 July 2018, Vol.195, pp.189-199 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0166-5162 ; E-ISSN: 1872-7840 ; DOI: 10.1016/j.coal.2018.06.008

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rare earth elements recovery using staged precipitation from a leachate generated from coarse coal refuse

Zhang, Wencai ; Honaker, Rick Q; Univ. of Kentucky, Lexington, Ky (United States) (Corporate Author)

International Journal of Coal Geology, 01 July 2018, Vol.195(C) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0166-5162 ; E-ISSN: 1872-7840 ; DOI: 10.1016/j.coal.2018.06.008

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rare earth elements recovery using staged precipitation from a leachate generated from coarse coal refuse.(Report)

Zhang, Wencai ; Honaker, Rick Q.

International Journal of Coal Geology, July 1, 2018, Vol.195, p.189 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0166-5162 ; DOI: 10.1016/j.coal.2018.06.008

Truy cập trực tuyến

4
Rare earth elements recovery using staged precipitation from a leachate generated from coarse coal refuse
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rare earth elements recovery using staged precipitation from a leachate generated from coarse coal refuse

Zhang, Wencai ; Honaker, Rick Q.

International Journal of Coal Geology, 07/2018, Vol.195, C, pp.189-199 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01665162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.coal.2018.06.008

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...