skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Definitive Link of Mutation c.351delC and Development of Hereditary Angioedema in a Large Brazilian Family
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Definitive Link of Mutation c.351delC and Development of Hereditary Angioedema in a Large Brazilian Family

Ferraro, M.F. ; Moreno, A.S. ; Castelli, E. ; Lange, A.P. ; Donadi, E.A. ; Bork, K. ; Sarti, W. ; Arruda, L.K.

Journal of Allergy and Clinical Immunology, 02/2011, Vol.127(2), Supplement 1, pp.AB102-AB102 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00916749 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2010.12.408

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Definitive Link of Mutation c.351delC and Development of Hereditary Angioedema in a Large Brazilian Family

Ferraro, M.F ; Moreno, A.S ; Castelli, E ; Lange, A.P ; Donadi, E.A ; Bork, K ; Sarti, W ; Arruda, L.K

The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2011, Vol.127(2), pp.AB102-AB102 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0091-6749 ; E-ISSN: 1097-6825 ; DOI: 10.1016/j.jaci.2010.12.408

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...