skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Owen Glynn Williams
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Owen Glynn Williams

Williams, E. H.

BMJ, 07/07/2010, Vol.341(jul07 2), pp.c3598-c3598 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.c3598

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Owen Glynn Williams

Williams, Erbin H

BMJ, 7, 7 July July 2010, Vol.341 [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.c3598

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...