skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and Countermeasure of Teachers as the influence Factor of the P.E. Course Reform in University and College
影响高校体育课程改革的教师因素分析与对策

王波

北京大学学报 (Journal of Beijing University of Physical Education), 2006, 29(10), pp.1409-1410 [Tạp chí có phản biện]

NSSD - National Social Sciences Database (China Academy of Social Science)

ISSN: 1007-3612

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...