skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Piqued Chinese Dean Throws Down the Gauntlet
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Piqued Chinese Dean Throws Down the Gauntlet

Xin, H.

Science, 09/09/2011, Vol.333(6048), pp.1368-1368 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.333.6048.1368

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Newsmaker interview: Rao Yi. Piqued Chinese dean throws down the gauntlet. Interview by Hao Xin

Rao, Yi

Science (New York, N.Y.), 09 September 2011, Vol.333(6048), pp.1368 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21903786 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.333.6048.1368

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...