skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of "Measuring inequality of opportunities in Latin America and the Caribbean" by Ricardo Paes de Barros, Francisco H. G. Ferreira, Jose R. Molinas Vega, and Jaime Saavedra Chanduvi , World Bank and Palgrave Macmillan, 2009

Peragine, Vito

Journal of Economic Inequality, Mar 2011, pp.137-143 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15691721 ; E-ISSN: 15738701 ; DOI: 10.1007/s10888-010-9151-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of “Measuring inequality of opportunities in Latin America and the Caribbean” by Ricardo Paes de Barros, Francisco H. G. Ferreira, José R. Molinas Vega, and Jaime Saavedra Chanduvi , World Bank and Palgrave Macmillan, 2009

Peragine, Vito

The Journal of Economic Inequality, 2011, Vol.9(1), pp.137-143 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1569-1721 ; E-ISSN: 1573-8701 ; DOI: 10.1007/s10888-010-9151-2

Toàn văn sẵn có

3
Review of “Measuring inequality of opportunities in Latin America and the Caribbean” by Ricardo Paes de Barros, Francisco H. G. Ferreira, José R. Molinas Vega, and Jaime Saavedra Chanduvi , World Bank and Palgrave Macmillan, 2009
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of “Measuring inequality of opportunities in Latin America and the Caribbean” by Ricardo Paes de Barros, Francisco H. G. Ferreira, José R. Molinas Vega, and Jaime Saavedra Chanduvi , World Bank and Palgrave Macmillan, 2009

Peragine, Vito

The Journal of Economic Inequality, 3/2011, Vol.9(1), pp.137-143 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1569-1721 ; E-ISSN: 1573-8701 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10888-010-9151-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...