skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermetallic compounds formed during brazing of titanium with aluminium filler metals.(Author abstract)

Takemoto, Tadashi ; Okamoto, Ikuo

Journal of Materials Science, April, 1988, Vol.23(4), p.1301 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermetallic compounds formed during brazing of titanium with aluminium filler metals

Takemoto, Tadashi ; Okamoto, Ikuo

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(4), pp.1301-1308 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01154593

Toàn văn không sẵn có

3
Intermetallic compounds formed during brazing of titanium with aluminium filler metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermetallic compounds formed during brazing of titanium with aluminium filler metals

Takemoto, Tadashi ; Okamoto, Ikuo

Journal of Materials Science, 4/1988, Vol.23(4), pp.1301-1308 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF01154593

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...