skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The determination and origin of fibre clogging in membrane bioreactors.(Report)

Stefanski, M. ; Kennedy, S. ; Judd, S.

Journal of Membrane Science, June 15, 2011, Vol.375(1-2), p.198(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0376-7388

Toàn văn sẵn có

2
The determination and origin of fibre clogging in membrane bioreactors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The determination and origin of fibre clogging in membrane bioreactors

Stefanski, M. ; Kennedy, S. ; Judd, S.

Journal of Membrane Science, 6/2011, Vol.375(1-2), pp.198-203 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03767388 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2011.03.047

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The determination and origin of fibre clogging in membrane bioreactors

Stefanski, M. ; Kennedy, S. ; Judd, S.

Journal of Membrane Science, 2011, Vol.375(1), pp.198-203 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0376-7388 ; DOI: 10.1016/j.memsci.2011.03.047

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

determination and origin of fibre clogging in membrane bioreactors

Stefanski , M. ; Kennedy , S. ; Judd , S.

Journal of membrane science, 2011, Vol.375(1), pp.198-203 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0376-7388

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The determination and origin of fibre clogging in membrane bioreactors

Stefanski, M. ; Kennedy, S. ; Judd, Simon J.

M. Stefanski, S. Kennedy, S. Judd,. The determination and origin of fibre clogging in membrane bioreactors. Journal of Membrane Science, Volume 375, Issues 1–2, 15 June 2011, Pages 198-203. [Tạp chí có phản biện]

Cranfield University

ISSN: 0376-7388 ; DOI: 10.10.6/j.memsci.2011.03.047

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...