skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A graphical user interface for real-time analysis of XPCS using HPC.(Report)

Sikorski, M. ; Jiang, Z. ; Sprung, M. ; Narayanan, S. ; Sandy, A. R. ; Tieman, B.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A, Sept 1, 2011, Vol.649(1), p.234(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-9002

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A graphical user interface for real-time analysis of XPCS using HPC.(Report)

Sikorski, M. ; Jiang, Z. ; Sprung, M. ; Narayanan, S. ; Sandy, A. R. ; Tieman, B.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A, Sept 1, 2011, Vol.649(1), p.234(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-9002

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A graphical user interface for real-time analysis of XPCS using HPC

Sikorski, M ; Jiang, Z ; Sprung, M ; Narayanan, S ; Sandy, A. R ; Tieman, B; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States) (Corporate Author)

Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 01 September 2011, Vol.649(1 ; Sep. 2011) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

DOI: 10.1016/j.nima.2010.12.173

Toàn văn không sẵn có

4
A graphical user interface for real-time analysis of XPCS using HPC
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A graphical user interface for real-time analysis of XPCS using HPC

Sikorski, M. ; Jiang, Z. ; Sprung, M. ; Narayanan, S. ; Sandy, A.R. ; Tieman, B.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 9/2011, Vol.649(1), pp.234-236 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01689002 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2010.12.173

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A graphical user interface for real-time analysis of XPCS using HPC

Sikorski, M. ; Jiang, Z. ; Sprung, M. ; Narayanan, S. ; Sandy, A.R. ; Tieman, B.

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 2011, Vol.649(1), pp.234-236 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0168-9002 ; DOI: 10.1016/j.nima.2010.12.173

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...