skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The road to economic re-entry: Japan's policy toward Southeast Asian development in the 1950s and 1960s
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The road to economic re-entry: Japan's policy toward Southeast Asian development in the 1950s and 1960s

Suehiro, A

Social Science Japan Journal, 4/1/1999, Vol.2(1), pp.85-105 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 13691465 ; E-ISSN: 14682680 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ssjj/2.1.85

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The road to economic re-entry ; Japan's policy toward Southeast Asian development in the 1950s and 1960s

Suehiro, Suehiro

Social science Japan journal : SSJJ : an international journal of social science research on Japan, 1999, Vol.2(1), pp. 85-105 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1369-1465

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The road to economic re-entry: Japan's policy toward Southeast Asian development in the 1950s and 1960s

Suehiro, A

Social Science Japan Journal, 1999, Vol.2(1), pp.85-105 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0000-0000

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...