skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Dynamics of Asymmetric Territorial Conflict : The Evolution of Patience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of Asymmetric Territorial Conflict : The Evolution of Patience

Resnick, Uri

Palgrave MacMillan

E-ISBN: 9781137303998 E-ISBN: 1137303999 DOI: 10.1057/9781137303998 ISBN: 9781137303981

Toàn văn sẵn có

2
Dynamics of Asymmetric Territorial Conflict: The Evolution of Patience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of Asymmetric Territorial Conflict: The Evolution of Patience

Resnick, Uri

Dawsonera

ISBN10: 1137303980 ; ISBN13: 9781137303981 ; E-ISBN10: 1137303999 ; E-ISBN13: 9781137303998

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...