skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incident Diabetes Mellitus, Hypertension, and Cardiovascular Disease Risk in Exercising Hypercholesterolemic Patients

Williams, Paul T ; Franklin, Barry A

The American Journal of Cardiology, 15 November 2015, Vol.116(10), pp.1516-1520 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0002-9149 ; E-ISSN: 1879-1913 ; DOI: 10.1016/j.amjcard.2015.08.011

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incident Diabetes Mellitus, Hypertension, and Cardiovascular Disease Risk in Exercising Hypercholesterolemic Patients

Williams, Paul T. ; Franklin, Barry A.

American Journal of Cardiology, Nov 15, 2015, Vol.116(10), p.1516(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-9149 ; DOI: 10.1016/j.amjcard.2015.08.011

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incident diabetes mellitus, hypertension, and cardiovascular disease risk in exercising hypercholesterolemic patients

Williams, Paul T ; Franklin, Barry A

The American journal of cardiology, 15 November 2015, Vol.116(10), pp.1516-20 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1913 ; PMID: 26423772 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.amjcard.2015.08.011

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incident Diabetes Mellitus, Hypertension, and Cardiovascular Disease Risk in Exercising Hypercholesterolemic Patients

Williams, Paul T ; Franklin, Barry A

American Journal of Cardiology, 01 November 2015, Vol.116(10) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0002-9149 ; E-ISSN: 1879-1913 ; DOI: 10.1016/j.amjcard.2015.08.011

Toàn văn sẵn có

5
Incident Diabetes Mellitus, Hypertension, and Cardiovascular Disease Risk in Exercising Hypercholesterolemic Patients
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incident Diabetes Mellitus, Hypertension, and Cardiovascular Disease Risk in Exercising Hypercholesterolemic Patients

Williams, Paul T. ; Franklin, Barry A.

The American Journal of Cardiology, 11/2015, Vol.116(10), pp.1516-1520 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00029149 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.amjcard.2015.08.011

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...