skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Heavy metal tolerance and accumulation of Triarrhena sacchariflora, a large amphibious ornamental grass
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal tolerance and accumulation of Triarrhena sacchariflora, a large amphibious ornamental grass

Tian, R. N. ; Yu, S. ; Wang, S. G. ; Zhang, Y. ; Tang, J. Y. ; Liu, Y. L. ; Nie, Y. H.

Water Science and Technology, 10/2013, Vol.68(8), pp.1795-1800 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0273-1223 ; E-ISSN: 1996-9732 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2166/wst.2013.424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal tolerance and accumulation of Triarrhena sacchariflora, a large amphibious ornamental grass

Tian, R N ; Yu, S ; Wang, S G ; Zhang, Y ; Tang, J Y ; Liu, Y L ; Nie, Y H

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2013, Vol.68(8), pp.1795-800 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 24185062 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2013.424

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...