skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye movements during object recognition in visual agnosia.(Report)

Leek, E. Charles ; Patterson, Candy ; Paul, Matthew A. ; Rafal, Robert ; Cristino, Filipe

Neuropsychologia, July, 2012, Vol.50(9), p.2142(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-3932

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye movements during object recognition in visual agnosia

Charles Leek, E ; Patterson, Candy ; Paul, Matthew A ; Rafal, Robert ; Cristino, Filipe

Neuropsychologia, July 2012, Vol.50(9), pp.2142-53 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-3514 ; PMID: 22627025 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2012.05.005

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye movements during object recognition in visual agnosia

Charles Leek, E ; Patterson, Candy ; Paul, Matthew A ; Rafal, Robert ; Cristino, Filipe

Neuropsychologia, July 2012, Vol.50(9), pp.2142-2153 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0028-3932 ; E-ISSN: 1873-3514 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2012.05.005

Toàn văn sẵn có

4
Eye movements during object recognition in visual agnosia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye movements during object recognition in visual agnosia

Charles Leek, E. ; Patterson, Candy ; Paul, Matthew A. ; Rafal, Robert ; Cristino, Filipe

Neuropsychologia, 07/2012, Vol.50(9), pp.2142-2153 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00283932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2012.05.005

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...