skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Aging and Sensory Substitution in a Virtual Navigation Task
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aging and Sensory Substitution in a Virtual Navigation Task

Levy-Tzedek, S. ; Maidenbaum, S. ; Amedi, A. ; Lackner, J.; Proulx, Michael J

PLOS ONE, 3/23/2016, Vol.11(3), p.e0151593 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0151593

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aging and Sensory Substitution in a Virtual Navigation Task

Levy-Tzedek, S ; Maidenbaum, S ; Amedi, A ; Lackner, J; Proulx, Michael J (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(3) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0151593 ; PMCID: 4805187 ; PMID: 27007812

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aging and Sensory Substitution in a Virtual Navigation Task

Levy-Tzedek, S ; Maidenbaum, S ; Amedi, A ; Lackner, J

PLoS One, Mar 2016, Vol.11(3), p.e0151593 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1371/journal.pone.0151593

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aging and Sensory Substitution in a Virtual Navigation Task

Levy-Tzedek, S ; Maidenbaum, S ; Amedi, A ; Lackner, J

PloS one, 2016, Vol.11(3), pp.e0151593 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 27007812 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0151593

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aging and Sensory Substitution in a Virtual Navigation Task

Levy-Tzedek, S ; Maidenbaum, S ; Amedi, A ; Lackner, J

PLoS ONE, 2016, Vol.11(3), p.e0151593 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0151593

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aging and Sensory Substitution in a Virtual Navigation Task

S Levy-Tzedek ; S Maidenbaum ; A Amedi ; J Lackner

PLoS ONE, Vol.11(3), p.e0151593 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0151593

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...