skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-Displacement Employment and Health in Professional Iraqi Refugees vs. Professional Iraqi Immigrants

Jamil, Hikmet ; Aldhalimi, Abir ; Arnetz, Bengt B

Journal of Immigrant & Refugee Studies, 01 October 2012, Vol.10(4), pp.395-406 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1556-2948 ; E-ISSN: 1556-2956 ; DOI: 10.1080/15562948.2012.717826

Toàn văn không sẵn có

2
Post-Displacement Employment and Health in Professional Iraqi Refugees vs. Professional Iraqi Immigrants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-Displacement Employment and Health in Professional Iraqi Refugees vs. Professional Iraqi Immigrants

Jamil, Hikmet ; Aldhalimi, Abir ; Arnetz, Bengt B.

Journal of Immigrant & Refugee Studies, 10/2012, Vol.10(4), pp.395-406 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1556-2948 ; E-ISSN: 1556-2956 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/15562948.2012.717826

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Employment Satisfaction and Health Outcomes among Professional Iraqi refugees as compared to Immigrants

Jamil, Hikmet ; Aldhalimi, Abir ; Arnetz, Bengt B

Journal of immigrant & refugee studies, 10 January 2012, Vol.10(4), pp.395-406 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1556-2948 ; PMID: 24683383 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...