skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate Common Model--The Solution to Separate Concerns and Responsiveness in Dynamic Context-Aware System

Rey, Gaetan ; Do, The Can ; Tigli, Jean-Yves ; Lavirotte, Stephane ; Le Thanh, Nhan

Journal of Communications and Computer Engineering, March 15, 2017, Vol.5(4), p.44(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

DOI: 10.4236/jcc.2017.54004

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate Common Model—The Solution to Separate Concerns and Responsiveness in Dynamic Context-Aware System

Rey, Gaëtan ; Do, The-Can ; Tigli, Jean-Yves ; Lavirotte, Stéphane ; Le Thanh, Nhan

Journal of Computer and Communications, March 2017, Vol.5(4), pp.44-59 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2327-5219 ; E-ISSN: 2327-5227

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate Common Model—The Solution to Separate Concerns and Responsiveness in Dynamic Context-Aware System

Rey, Gaëtan ; Do, The Can ; Tigli, Jean-Yves ; Lavirotte, Stéphane ; Thanh, Nhan Le

Journal of Computer and Communications, 2017, Vol.5(4), pp.44-59 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2327-5219 ; E-ISSN: 2327-5227 ; DOI: 10.4236/jcc.2017.54004

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate Common Model—The Solution to Separate Concerns and Responsiveness in Dynamic Context-Aware System

Rey, Gaëtan ; Do, The Can ; Tigli, Jean-Yves ; Lavirotte, Stéphane ; Thanh, Nhan Le

Journal of Computer and Communications, 2017, Vol.5(4), pp.44-59 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2327-5219 ; E-ISSN: 2327-5227 ; DOI: 10.4236/jcc.2017.54004

Toàn văn sẵn có

5
Intermediate Common Model—The Solution to Separate Concerns and Responsiveness in Dynamic Context-Aware System
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate Common Model—The Solution to Separate Concerns and Responsiveness in Dynamic Context-Aware System

Rey, Gaëtan ; Do, The Can ; Tigli, Jean-Yves ; Lavirotte, Stéphane ; Thanh, Nhan Le

Journal of Computer and Communications, 2017, Vol.05(04), pp.44-59 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 2327-5219 ; E-ISSN: 2327-5227 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4236/jcc.2017.54004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...